Selecteer een pagina
Reggae lake border 1

INFO

DATUM & TIJDEN/WHEN?

Zaterdag 17 en zondag 18 augustus 2024
13:00 tot 23:00

Saturday 17 and Sunday 18 August 2024
13:00 to 23:00

ADRES/ADRESS

Gaasperpark, Amsterdam

Ingang aan de kant van het metrostation Gaasperplas

Gaasper Park, Amsterdam
Entrance on the side of the Gaasperplas metrostation 

 

MINIMALE LEEFTIJD/MINIMUM AGE

18 jaar
Kinderen zijn toegestaan onder begeleiding van een volwassene.
Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis (legitimatie verplicht)

18 years
Children are allowed  if accompanied by an adult.
Children up to 12 years are free (ID required)

OPENBAAR VERVOER/PUBLIC TRANSPORT

Het wordt sterk aangeraden om niet met de auto maar met het openbaar vervoer te komen.

Door werkzaamheden bij Station Zuid, rijdt metro 53 niet van 19 t/m 27 augustus!

Als je met de trein komt, kun je uitstappen bij Amsterdam Centraal Station, Station Zuid of Amstelstation. Vanaf CS en Amstelstation neem je metro 54 richting Gein en kun je op station Van Der Madeweg overstappen op metro 50 richting Gaasperplas. Op Station Zuid kun je direct op metro 50 richting Gaasperplas stappen. Uitstappen bij eindhalte van metro 50 Gaasperplas en vervolgens kun je de richtingwijzers volgen naar het festivalterrein.

If you come by train, you can get off at Amsterdam Central Station, Station Zuid or Amstelstation. From CS and Amstelstation, take metro 54 in the direction of Gein and at Van Der Madeweg station you can change to metro 50 in the direction of Gaasperplas. At Station Zuid you can take metro 50 directly to Gaasperplas. Get off at the final stop of metro 50 Gaasperplas and then follow the signs to the festival site.

 

 

 

Als je met de trein komt kan je uitstappen bij Amsterdam Centraal of Amsterdam Amstel (beste)
Van daaruit neem je de metro 53 richting Gaasperplas.
Eindhalte van metro 53 Gaaperplas uitstappen. Vervolgens kan je de richtingwijzers volgen naar het festivalterrein.

It is strongly recommended not to come by car but by public transport.
If you come by train you can get off at Amsterdam Central station or Amsterdam Amstel (best option)
From there, take metro 53 in the direction of Gaasperplas.
Get off at the final stop of metro 53 Gaaperplas. Then follow directions to the festival site.

AUTO/CAR

Reggae Lake Festival raad bezoekers af om met de auto komen. Maar voor degene die toch met de auto komen is er een parkeerterrein ingericht naast boerderij Langerlust aan de Provincialeweg 24. Volg de verkeersborden met aanwijzingen. Een parkeerticket kost 20 euro per dag. Let wel op lopen van het parkeerterrein naar de ingang van het festival duurt circa 15 minuten.

Reggae Lake Festival advises visitors not to come by car. But for those who do come by car, a parking lot has been set up next to boerderij Langerlust on Provincialeweg 24. Follow the traffic signs with directions. A parking ticket costs 20 euros per day. Please note walking from the parking lot to the festival entrance takes about 15 minutes.

ROLSTOEL? WHEELCHAIRS?

Ja, we hebben een speciale ingang voor rolstoelen en vrijwel alle wegen op het festivalterrein zijn geschikt voor rolstoelgebruik.

Er zijn ook rolstoel toegankelijke toiletten aanwezig.

Yes, we have a special entrance for wheelchairs and almost all roads on the festival site are suitable for wheelchair use.

Wheelchair accessible toilets are also available.

HUISREGELS
 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldige entreekaart / ticket
 • Op verzoek van de beveiliging en personeel is legitimatie verplicht.
 • Reggae Lake Festival hanteert het Binnen = Binnen beleid
 • Het meenemen van eigen drank en/of eten is niet toegestaan.
 • Het bezit van slag-, steek- of vuurwapens, alsmede voorwerpen die als wapens gebruikt kunnen worden, is verboden. Bij constatering zal U worden overgedragen aan de Politie.
 • Reggae Lake Festival hanteert een Zero Tolerance beleid t.a.v. (hard)drugs: Het in bezit hebben of verhandelen van harddrugs is niet toegestaan op het festival. Bij constatering van (openlijk) gebruik, handelen en/of bezit volgt inbeslagname en/of overdracht aan de politie. Het bezit en/of gebruik van een kleine hoeveelheid (tot 5 gram) softdrugs voor eigen gebruik wordt gedoogd, het handelen hierin niet. Voorgedraaide joints zijn niet toegestaan.
 • Bij betreding van het terrein stemt men automatisch in met vrijwillige fouillering.
 • Agressie (ook mondeling) en bedreiging naar personeel of beveiligingsdienst, alsmede vernieling van goederen zijn verboden, en leiden tot  verwijdering.
 • Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd en leiden tot verwijdering.
 • Aanwijzingen van het personeel of de beveiligingsdienst dienen te worden opgevolgd.
 • Wij behouden ons het recht bij vermoedens onzerzijds van samenscholing waarbij hinder, gevaar en/of overlast aan derden wordt veroorzaakt, de samenscholers onmiddellijk de toegang te ontzeggen en/of te verwijderen van het evenemententerrein.
 • Bij diefstal zal te allen tijde aangifte worden gedaan bij politie.
 • Honden worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Video en audio opnames zijn niet toegestaan op het festivalterrein, mits met nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.
 • Fietsen worden niet toegelaten op het festivalterrein.
 • Bij het niet instemmen met bovenstaande huisregels wordt u de toegang geweigerd, zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventueel in rekening gebrachte servicekosten.

English

 • Visitors must be in possession of a valid entrance card/ticket
 • At the request of security and staff, identification is required.
 • Reggae Lake Festival uses the Inside = Inside policy
 • Bringing your own drinks and/or food is not allowed.
 • Possession of any weapons or objects that can be used as weapons is prohibited. Upon detection, you will be turned over to the Police.
 • Reggae Lake Festival has a Zero Tolerance policy on (hard) drugs: The possession or trade of hard drugs is not allowed at the festival. Upon discovery of (open) use, dealing and/or possession, it will be confiscated and/or handed over to the police. The possession and/or use of a small amount (up to 5 grams) of soft drugs for personal use is tolerated, dealing in them is not. Pre-rolled joints are not permitted.
 • Upon entering the premises one automatically agrees to voluntary search.
 • Aggression (including verbal) and threats to staff or security personnel, as well as destruction of property are prohibited, and will result in expulsion.
 • Unwanted intimacies, racism and discrimination are not permitted and will lead to expulsion.
 • Instructions from the staff or security service must be followed.
 • If we suspect that a gathering is causing nuisance, danger and/or inconvenience to third parties, we reserve the right to immediately deny the gatherers access and/or remove them from the event grounds.
 • Theft will always be reported to the police.
 • Dogs are not allowed on the festival grounds.
 • Video and audio recordings are not allowed on the festival grounds, except with the express written permission of the organization.
 • Bicycles are not allowed on the festival grounds.
 • If you do not agree with the above house rules, you will be refused entry, without the right to reimbursement of the cost of the ticket and any service charges.

 

IK KAN MIJN TICKET NIET VINDEN - I CAN'T FIND MY TICKET

Heb je een vraag of een probleem met je tickets?
https://www.yourticketprovider.nl/support

Meest voorkomende problemen:
1. Ticket is in je spambox terecht gekomen. Kijk in je spambox
2. Je hebt per ongeluk je emailadres verkeerd geschreven>>neem contact op met https://www.yourticketprovider.nl/support

 

Do you have a question or a problem with your tickets?
https://www.yourticketprovider.nl/support

Most common problems:
1. Ticket ended up in your spam box. Check your spam box
2. You accidentally misspelled your email address>>contact https://www.yourticketprovider.nl/support

MAG IK MIJN CAMPING STOEL MEENEMEN? - CAN I BRING A CAMPING CHAIR?

JA, HET IS TOEGESTAAN OM EEN CAMPINGSTOEL MEE TE NEMEN.

YES IT IS ALLOWED TO BRING A CAMPING CHAIR.

PARKEREN / PARKING

Reggae Lake Festival raad bezoekers af om met de auto komen. Maar voor degene die toch met de auto komen is er een parkeerterrein ingericht naast boerderij Langerlust aan de Provincialeweg 24. Volg de verkeersborden met aanwijzingen. Een parkeerticket kost 20 euro per dag. Er is dit jaar een speciale 2de ingang voor mensen die van het parkeerterrein komen.

Reggae Lake Festival advises visitors not to come by car. But for those who do come by car, a parking lot has been set up next to boerderij Langerlust on Provincialeweg 24. Follow the traffic signs with directions. A parking ticket costs 20 euros per day. 

MAATREGELEN WEER / WEATHER ADJUSTMENTS

Op het festivalterrein staan meerdere tenten, mocht het regenen. Alle looppaden zijn verhard en er zijn vlondervloeren gelegd.

There are several tents on the venue for shelter. All walkways are paved and platform floors have been laid.

MAG IK EEN PARAPLU MEENEMEN? CAN I TAKE AN UMBRELLA WITH ME?

Ja. mits dit een opvouwbare paraplu is zonder punt

Yes, however it needs to be foldable without a pointed handle

CASHLESS BETALEN

Eten en drinken betaal je met je gewone eigen pinpas (alle EU & Engelse pinpassen werken). Toch met cash betalen? Dan kan je een cashkaart kopen waar je cash op kan storten. Creditcards werken alleen in combinatie met een cashkaart en niet bij de barren. Het is niet toegestaan eigen consumptie mee te nemen.

Pay for food and drinks with your regular debit card (all EU & UK debit cards work). Still want to pay with cash? Then you can buy a cash card on which you can deposit cash. Credit cards only work in combination with a cash card and not at the bars. You are not allowed to bring your own consumption.

WILDPLASSEN IS TEN STRENGSTE VERBODEN - URINATING IN PUBLIC IS STRICTLY PROHIBITED

Hou rekening met de natuur in dit prachtige park en help het schoon houden.

Peeing outside the toilets is stricly forbidden. Be gentle with nature in our beautiful park and help to keep it clean.

OVERNACHTEN / ACCOMMODATION

We hebben helaas geen camping. Wel kunnen wij onderstaande accomodaties aanbevelen:

Unfortunately we do not have a campingside. We can recommend the following accomodations:

GAASPERCAMPING
www.gaaspercamping.nl

HOTEL CAMPANILE

https://amsterdam-zuidoost.campanile.com/nl-nl/

GR8 HOTEL RIVERSIDE

 

 

KAN IK REGGAE LAKE VERLATEN EN OPNIEUW BETREDEN? - CAN I EXIT AND RE-ENTER REGGAE LAKE?

Met een dagkaart is het niet mogelijk om Reggae Lake te verlaten en opnieuw te betreden nadat je het festival bent binnengegaan. Met een weekenderticket kun je het festival één keer op zaterdag en één keer op zondag betreden. Het is niet mogelijk om Reggae Lake te verlaten en opnieuw te betreden op dezelfde dag nadat je het festival bent binnengegaan.

 

WIth a day ticket, it’s not possible to exit and re-enter Reggae Lake after you’ve entered the festival. With a weekender ticket, you can enter the festival one time on Saturday and one time on Sunday. It’s not possible to exit and re-enter Reggae Lake on the same day after you’ve entered the festival. 

 

 

LOCKERS

Er zijn e-lockers aanwezig bij de ingang van het festival.

There are E-lockers on site near the entrance of the festival.

 

 

STADSPAS

Nu te koop via www.reggaelake.nl/stadspas

 

 

 

IS ER EEN RUIMTE OM MELK TE KOLVEN? - IS THERE A SPACE TO PUMP MILK?

JA, JE KUNT KOLVEN BIJ DE EHBO-TENT.

YES, YOU CAN PUMP AT THE FIRST AID TENT.

 

 

 

CELEBRATE SAFE

Think for yourself, care about others

Plannen is jezelf verwennen. Voor sommigen is voorpret net zo belangrijk als het moment zelf. Naar welk feest ga je en met wie? Wat trek je aan? Hoe ga je ernaartoe? Je kunt ook nadenken of je alcohol of andere drugs wil gebruiken. En check met je vrienden wat zij van plan zijn. Dan weet je wat je moet doen, mocht er iets misgaan.

Wees lief voor jezelf en de mensen om je heen. Als iedereen een beetje op elkaar let, heeft iedereen het leuk. Zie je dat iemand zich niet ok voelt? Blijf even wachten tot er iemand van de crew of de EHBO is. Als je op het feest een meetingpoint afspreekt, kun je elkaar vinden als je telefoon het niet meer doet.

Better safe than sorry. Celebrate safe!

Aan het gebruik van alcohol en andere drugs zitten altijd risico’s. Of je het voor het eerst doet of vaker hebt gedaan, dat maakt weinig verschil. Ieder middel heeft een andere uitwerking. Het effect ervan is afhankelijk van wat je neemt, waar je het neemt, hoeveel je neemt en hoe jouw lijf erop reageert.

Wil je toch iets gebruiken? Ga van tevoren op zoek naar informatie en geloof niet alles wat je hoort of leest. Laat je drugs voor gebruik testen.

En, vergeet niet dat harddrugs nog steeds illegaal zijn. Je krijgt in Nederland geen boete als je harddrugs gebruikt. Maar de meeste feesten en clubs hanteren een zero tolerance beleid. Je mag daar geen drugs gebruiken of bij je hebben. Huisregels over cannabis kunnen verschillen: Check vooraf de website van het feest of de locatie.

Nieuwe alcoholwet

Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe alcoholwet. Aan bezoekers onder de 18 mocht al geen alcohol verkocht worden. Maar als je onder de 18 bent kun je nu ook zelf een boete krijgen als je toch alcohol koopt, bij je hebt of aanneemt van iemand anders. Bovendien is iemand van boven de 18 die alcohol koopt voor iemand die minderjarig is nu ook strafbaar.

Meer informatie over het gebruik van alcohol, andere uitgaansdrugs en bewuster feesten, check Unity.nl of volg Unity op Facebook en Instagram

Using alcohol or other drugs is never without risks

Aan het gebruik van alcohol en andere drugs zitten altijd risico’s. Of je het voor het eerst doet of vaker hebt gedaan, dat maakt weinig verschil. Ieder middel heeft een andere uitwerking. Het effect ervan is afhankelijk van wat je neemt, waar je het neemt, hoeveel je neemt en hoe jouw lijf erop reageert.

Wil je toch iets gebruiken? Ga van tevoren op zoek naar informatie en geloof niet alles wat je hoort of leest. Laat je drugs voor gebruik testen.

En, vergeet niet dat harddrugs nog steeds illegaal zijn. Je krijgt in Nederland geen boete als je harddrugs gebruikt. Maar de meeste feesten en clubs hanteren een zero tolerance beleid. Je mag daar geen drugs gebruiken of bij je hebben. Huisregels over cannabis kunnen verschillen: Check vooraf de website van het feest of de locatie.

Nieuwe alcoholwet

Sinds 1 juli 2021 is er een nieuwe alcoholwet. Aan bezoekers onder de 18 mocht al geen alcohol verkocht worden. Maar als je onder de 18 bent kun je nu ook zelf een boete krijgen als je toch alcohol koopt, bij je hebt of aanneemt van iemand anders. Bovendien is iemand van boven de 18 die alcohol koopt voor iemand die minderjarig is nu ook strafbaar.

Meer informatie over het gebruik van alcohol, andere uitgaansdrugs en bewuster feesten, check Unity.nl of volg Unity op Facebook en Instagram

I Love my ears

Een party zonder muziek, is als cola zonder prik. En omdat je natuurlijk zo lang mogelijk wilt genieten van je favoriete muziek, is het verstandig om zuinig om te gaan met je oren. Drie tips:

1. Luister zo veilig mogelijk; kijk op welke plek je het beste kunt genieten en toch genoeg afstand houdt van de boxen. Te dichtbij staan kan schadelijk zijn voor je oren.

2. Draag die doppen! Bij geluidsdrukken hoger dan 80 dB is het verstandig om oordoppen te gebruiken. Op deze manier hoor je de muziek nog steeds goed, kun je makkelijker communiceren met je vrienden en je beschermt je gehoor.

3. Gun je oren af en toe wat rust. Zoek zo nu en dan een rustige plek op om je oren een ‘pauze’ te geven. Zo kunnen ze even bijkomen waardoor je uiteindelijk langer kunt genieten van je favoriete muziek.

Voor meer informatie check http://ilovemyears.nl/

Take a break to cool and chill

Zelfs als je nog eindeloos veel energie lijkt te hebben, is het slim om af en toe even een break te nemen. Stop met dansen en ga naar een rustig plekje om te chillen, wat te drinken of te eten. Ook als je je goed voelt, is zo’n pauze een goed idee. Want soms voel je pas achteraf hoe warm of moe je bent. Zoek een koel plekje in de club of in de schaduw van een festivaltent. Is het winter? Ga niet naar buiten, maar vind binnen een plekje.

Know your limits and respect those of others

Wat voor de een het begin van een leuke flirt is, is misschien voor de ander net een stap te ver. Iemand lastigvallen is natuurlijk nooit oké! Vermoed je dat iemand wordt lastiggevallen? Check of diegene oké is of geef de security een seintje

Nee is nee. Respecteer elkaars grenzen. Probeer anderen niet over te halen om iets te doen wat ze niet willen. Twijfel je of de ander het nog wel leuk heeft? Vraag het of stop met wat je aan het doen bent. En jij hoeft je ook niet te laten overhalen om iets te doen wat jij niet wil. Blijf bij jezelf en luister naar je gevoel.

Of het nou gaat over het gebruik van alcohol of andere drugs, een flirt of op een bepaalde tijd naar huis gaan: celebrate life, maar wel met respect voor elkaar grenzen

Enjoy safe sex without regrets

Feesten is, naast dansen, ook lekker flirten en sjansen. Maar voorkom spijt achteraf. Geef aan wat jij wil. Wil de ander iets waar jij geen zin in hebt? Misschien ben je toch niet zo’n goede match. Je hoeft je niet te laten ompraten en je mag je je altijd bedenken!

Iedereen heeft een andere grens voor welk gedrag hij gewenst of ongewenst vindt. Vindt de één het prima om gezoend te worden door een onbekende? Een ander zit daar totaal niet op te wachten. Het is niet altijd zo duidelijk waar die grens ligt. Check dus even of die ander het net zo fijn vindt als jij, met de simpele vraag: Ben je oké?

En mocht het zover komen: gebruik condooms. Die beschermen je tegen een SOA’s, HIV en ongewenste zwangerschappen.

Enjoy safe sex without regrets

Feesten is, naast dansen, ook lekker flirten en sjansen. Maar voorkom spijt achteraf. Geef aan wat jij wil. Wil de ander iets waar jij geen zin in hebt? Misschien ben je toch niet zo’n goede match. Je hoeft je niet te laten ompraten en je mag je je altijd bedenken!

Iedereen heeft een andere grens voor welk gedrag hij gewenst of ongewenst vindt. Vindt de één het prima om gezoend te worden door een onbekende? Een ander zit daar totaal niet op te wachten. Het is niet altijd zo duidelijk waar die grens ligt. Check dus even of die ander het net zo fijn vindt als jij, met de simpele vraag: Ben je oké?

En mocht het zover komen: gebruik condooms. Die beschermen je tegen een SOA’s, HIV en ongewenste zwangerschappen.

Security & crew will keep you safe

De crew van het feest of de club is er voor jouw veiligheid en die van anderen. Dus mocht je worden lastiggevallen, is er ruzie, voel je je niet lekker of zie je dat het niet goed gaat met iemand anders? Waarschuw dan de security of iemand van de organisatie. Zij kunnen de EHBO oproepen, een lastige bezoeker aanspreken of diegene eruit zetten. Mocht je je niet lekker voelen, dan kun je natuurlijk ook zelf naar de EHBO gaan. Ook al is de security soms streng en ook al lijkt iemand van de crew heel druk, ze zijn er om jou te helpen als dat nodig is.

The First Aid Team is your friend

Voel je je niet lekker, of twijfel je of het wel goed gaat met je? Of gaat het niet zo goed met een van je vrienden? Ga naar de EHBO. Zij zullen je helpen.

Je kunt altijd aankloppen bij de EHBO. Voor een pleister omdat je een blaar hebt of een paracetamol. En ze helpen je ook als je je niet lekker voelt na het gebruik van alcohol of andere drugs.

What happens in de EHBO, stays in de EHBO. Alles wat je daar bespreekt of gebeurt, is vertrouwelijk. Dus je kunt de EHBO-crew vertellen wat je hebt gedronken of genomen. Dan kunnen zij je beter helpen.

Kun je niet zelf naar de EHBO, vraag de security of crew om ze op te roepen. Zie je dat iemand anders zich niet lekker voelt? Laat hem of haar niet alleen en wacht tot er hulp is.

Get home safe: Grab a ride

Voordat je naar een feest of festival gaat is het slim om ook even na te denken hoe je weer veilig thuiskomt. Pak je de taxi? Is er een Bob? Neem je de pendelbus? Check even bij je vrienden wat zij van plan zijn.

Als je alcohol of andere drugs hebt genomen, denk je misschien dat je fit genoeg bent om te rijden, maar dat ben je niet. Je voelt het vaak niet, maar onder invloed reageer je echt veel minder snel dan wanneer je nuchter bent. Ook vermoeidheid is een probleem.

Energiedrankjes, koffie en andere stimulerende middelen helpen je niet om je weer nuchter en fit te krijgen. Dus… laat je thuisbrengen, of dat nou met een taxi, auto, bus, tram of trein is. Ga je met de auto? Spreek dan van tevoren af wie de Bob is. Stap alleen in als je chauffeur nuchter is en laat je Bob gefocust rijden. Handjes boven de gordels dus.

Love your body: take time to recover

Zorg goed voor jezelf ‘the day after’. Trakteer jezelf op een lekker ontbijt, wat snacks en tijd om te chillen. Geef jezelf de tijd om op te laden. Dan ben je sneller klaar voor een volgend weekend.

Reggae lake